Algemene voorwaarden

opsommingsteken_2 Algemene voorwaarden opsommingsteken_2omgekeerd

 1. Cliënt is uw kind. De coach werkt in dienst van de belangen van uw kind.
 2. Het is de bedoeling dat u uw kind voorafgaande aan de coaching voldoende informeert en dat het kind op vrijwillige basis naar de coaching komt. Beide ouders dienen in te stemmen met de coaching.
 3. Ouder(s)/verzorger(s) werken, voor zover dit binnen hun mogelijkheden ligt, actief mee aan de coaching, middels de gesprekken en eventueel door middel van thuisopdrachten. Ouders/verzorgers dienen zoveel mogelijk beiden aanwezig te zijn bij het intakegesprek en de oudergesprekken. Dit in het belang van het kind.
 4. Leerkrachten zijn, indien onder schooltijd, op de hoogte van de coaching en worden indien nodig in overleg met u als ouder(s)/verzorger(s) geraadpleegd over het gedrag in de groep om een zo volledig mogelijk beeld van het kind te krijgen.
 5. Een sessie duurt 1 uur (inclusief afspraaktijd).
 6. Bij aanvang van het traject hebben ouder(s)/verzorger(s) een intakegesprek met de kindercoach. Over het algemeen volgt na iedere 5 sessies een oudergesprek, tenzij anders overeengekomen.
 7. De kindercoach heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies tegenover iedereen. In de oudergesprekken wordt wel het verloop van de coaching, maar niet de inhoud besproken, tenzij het kind hiertoe toestemming geeft. Het kind kan er uiteraard wel zelf voor kiezen wat het thuis of elders vertelt.
 8. Het kan zijn dat ik een kind doorverwijs naar een andere instantie, indien ik vermoed dat het kind daar beter op zijn plek is.
 9. Afmeldingen (bijv. ziek) dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven via 06-22008539 of Anja@puurkinderkracht.nl. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend.
 10. Indien de coach door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de sessies met het kind te houden of de oudergesprekken zelf te voeren, kan zij de ouder(s)/verzorger(s) voorstellen een collega coach in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 11. Van elke sessie ontvangt u een factuur. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind verplichten zich de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum bij te schrijven op de rekening van Puur KinderKracht.
 12. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Indien ouder(s)/verzorger(s) van het kind niet binnen 7 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Puur KinderKracht gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen.
 13. Bij betalingsachterstand is Puur KinderKracht gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouder(s)/verzorger(s) van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
 14. Coach is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders (gehuwd/gescheiden) akkoord moeten gaan met de coaching. Wanneer één van de twee gezaghebbende ouders/verzorgers geen toestemming verleent, kan er geen aanvang van coaching plaatsvinden. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt dat toestemming van zowel ouders als kind nodig is. Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dat alleen de toestemming van het kind voldoende is om de coaching te kunnen starten, behalve wanneer het gaat om een wilsonbekwaam kind en ouders of derden gezag voeren en er sprake is van onder curatelestelling.

Wilt u dat uw kind (weer) in zijn kracht komt en lekker in zijn vel zit?

Kunt u hulp gebruiken van een betrokken, invoelende kindercoach

of zou mindful kinderyoga helpend kunnen zijn voor uw kind?

Neem dan contact op voor een gratis afspraak!

Comments are closed