Disclaimer

opsommingsteken_2 Disclaimer opsommingsteken_2omgekeerd

Ondanks de zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van mijn website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Puur KinderKracht kan er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het is, met schriftelijke toestemming van Puur KinderKracht , toegestaan om de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door Puur KinderKracht.

Puur KinderKracht sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Puur KinderKracht is ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.


Wilt u dat uw kind (weer) in zijn kracht komt en lekker in zijn vel zit?

Kunt u hulp gebruiken van een betrokken, invoelende kindercoach

of zou mindful kinderyoga helpend kunnen zijn voor uw kind?

Neem dan contact op voor een gratis afspraak!

Comments are closed